sap abap adobe forms dinamik resim üretme

merhaba, bu yazıda sap adobe forms çıktılarında satır bazında dinamik resim nasıl üretilir onu anlatacağım. örnek olarak site ismi ve site logosu ekrana basan bir çıktı oluşturalım. bunun için öncelikle zzz_s_website adında bir structure ve zzz_tt_website adında bir table type yaratıyoruz. zzz_tt_website satır tipini zzz_s_website olarak belirliyoruz.

zzz_s_website
zzz_tt_website

bu işlemden sonra SFP işlem koduyla zzz_i_website adında bir arayüz yaratıp import parametresini zzz_tt_website tipinde bir tablo veriyoruz.

zzz_i_website

arayüzü oluşturduktan sonra bu arayüzü kullanan zzz_f_website adında form nesnesini yaratıyoruz. burada t_website değişkenimizi bağlam üzerine sürükleyip bırakıyoruz ve data düğümüne graphiclogo adında bir graphic ekliyoruz. bu grafiğin besleneceği kaynak olarak da t_website-logo alanını gösteriyoruz. logo düğümünün de etkinliğini kaldırabiliriz burada.

zzz_f_website

bunu yaptıktan sonra düzen tabına geçip data view’den t_website tablosunu sürükleyip dizayn alanına bırakıyoruz. oluşan graphiclogo hücresinin tipini image field olarak değiştiriyoruz.

zzz_f_website2

sıra geldi programı yazmaya. programda test için üç adet veriyi tabloya ekleyip qr kodlarının ekranda basılmasını sağlıyoruz.

adobe forms dinamik resim

REPORT zzz_dynamic_image.
 
 
DATA: lt_website TYPE zzz_tt_website,
   ls_website TYPE zzz_s_website,
   lv_qrurl  TYPE string.
 
 
ls_website-siteurl = 'https://serkanozcan.com/'.
APPEND ls_website TO lt_website.
ls_website-siteurl = 'http://www.google.com/'.
APPEND ls_website TO lt_website.
ls_website-siteurl = 'http://www.facebook.com/'.
APPEND ls_website TO lt_website.
 
LOOP AT lt_website INTO ls_website.
 CONCATENATE 'http://encode.i-nigma.com/QRCode/img.php?d='
         ls_website-siteurl
         '&c=&s=10'
         INTO lv_qrurl.
 
 PERFORM get_html USING lv_qrurl CHANGING ls_website-logo.
 
 MODIFY lt_website FROM ls_website.
ENDLOOP.
 
DATA fp_outputparams  TYPE sfpoutputparams.
DATA lv_interface_type TYPE fpinterfacetype.
DATA lv_funcname    TYPE funcname.
DATA ls_formoutput   TYPE fpformoutput.
DATA ls_docparams   TYPE sfpdocparams.
 
fp_outputparams-pdftagged = 'X'.
fp_outputparams-nodialog = 'X'.
fp_outputparams-dest   = 'ZPDF'.
fp_outputparams-preview  = 'X'.
fp_outputparams-getpdf  = ' '.
 
ls_docparams-langu  = 'T'.
ls_docparams-country = 'TR'.
 
CALL FUNCTION 'FP_JOB_OPEN'
 CHANGING
  ie_outputparams = fp_outputparams
 EXCEPTIONS
  cancel     = 1
  usage_error   = 2
  system_error  = 3
  internal_error = 4
  OTHERS     = 5.
 
CALL FUNCTION 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME'
 EXPORTING
  i_name      = 'ZZZ_F_WEBSITE'
 IMPORTING
  e_funcname    = lv_funcname
  e_interface_type = lv_interface_type.
 
CALL FUNCTION lv_funcname
 EXPORTING
  /1bcdwb/docparams = ls_docparams
  t_website     = lt_website
 IMPORTING
  /1bcdwb/formoutput = ls_formoutput
 EXCEPTIONS
  usage_error    = 1
  system_error    = 2
  internal_error   = 3
  OTHERS       = 4.
 
CALL FUNCTION 'FP_JOB_CLOSE'
 EXCEPTIONS
  usage_error  = 1
  system_error  = 2
  internal_error = 3
  OTHERS     = 4.
 
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form get_html
*&---------------------------------------------------------------------*
*    text
*----------------------------------------------------------------------*
*   -->P_URL   text
*   -->P_DATA   text
*----------------------------------------------------------------------*
FORM get_html USING  p_url
        CHANGING p_data.
 
 DATA lv_client    TYPE REF TO if_http_client.
 
* Create client
 CALL METHOD cl_http_client=>create_by_url
  EXPORTING
   url        = p_url
  IMPORTING
   client       = lv_client
  EXCEPTIONS
   argument_not_found = 1
   plugin_not_active = 2
   internal_error   = 3
   OTHERS       = 4.
 IF sy-subrc NE 0.
  MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
   WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
 ENDIF.
 
 lv_client->request->set_header_field( name = '~request_method'
                     value = 'GET' ).
 
* Get request:
 CALL METHOD lv_client->send
  EXCEPTIONS
   http_communication_failure = 1
   http_invalid_state     = 2
   http_processing_failed   = 3
   OTHERS           = 4.
 IF sy-subrc NE 0.
  MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
   WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
 ENDIF.
 
* Prepare client-receive:
 CALL METHOD lv_client->receive
  EXCEPTIONS
   http_communication_failure = 1
   http_invalid_state     = 2
   http_processing_failed   = 3
   OTHERS           = 4.
 
* Get HTML:
 CLEAR p_data.
 p_data = lv_client->response->get_data( ).
 
ENDFORM.          " GET_HTML