windows mobile cihazların UUID ve IMEI numaralarını bulma

windows pocket pc, pda, mobile cihazlarda cihazın kendine özgü numarasını bulmak için compact işletim sistemindeki coredll.dll dosyası kullanılır. bu dosyayı kullanan ve GetDeviceID, GetIMEI metodları olan DeviceInfo sınıfını aşağıda ve örnek kullanımını aşağıda paylaşıyorum.

string dvcID = DeviceInfo.GetDeviceID();
string dvcIMEI = DeviceInfo.GetIMEI();

windows mobile uuid imei

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace SerkanOzcan
{
  public class DeviceInfo
  {
 
    [DllImport("coredll.dll")]
    private static extern bool KernelIoControl(Int32 IoControlCode, IntPtr
     InputBuffer, Int32 InputBufferSize, byte[] OutputBuffer, Int32
     OutputBufferSize, ref Int32 BytesReturned);
 
    private static Int32 FILE_DEVICE_HAL = 0x00000101;
    private static Int32 FILE_ANY_ACCESS = 0x0;
    private static Int32 METHOD_BUFFERED = 0x0;
 
    private static Int32 IOCTL_HAL_GET_DEVICEID =
    ((FILE_DEVICE_HAL) << 16) | ((FILE_ANY_ACCESS) << 14)
     | ((21) << 2) | (METHOD_BUFFERED);
 
 
    public static string GetDeviceID()
    {
      byte[] OutputBuffer = new byte[256];
      Int32 OutputBufferSize, BytesReturned;
      OutputBufferSize = OutputBuffer.Length;
      BytesReturned = 0;
 
      bool retVal = KernelIoControl(IOCTL_HAL_GET_DEVICEID,
          IntPtr.Zero,
          0,
          OutputBuffer,
          OutputBufferSize,
          ref BytesReturned);
 
      if (retVal == false)
      {
        return null;
      }
 
      Int32 PresetIDOffset = BitConverter.ToInt32(OutputBuffer, 4);
      Int32 PlatformIDOffset = BitConverter.ToInt32(OutputBuffer, 0xc);
      Int32 PlatformIDSize = BitConverter.ToInt32(OutputBuffer, 0x10);
 
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
 
      for (int i = PresetIDOffset;
         i < PlatformIDOffset + PlatformIDSize;
         i++)
      {
        sb.Append(String.Format("{0:X2}", OutputBuffer[i]));
      }
 
 
      return sb.ToString();
    }
 
    [DllImport("coredll")]
    public static extern int lineInitializeEx(out IntPtr lpm_hLineApp, IntPtr hInstance, IntPtr lpfnCallback, string lpszFriendlyAppName, out int lpdwNumDevs, ref int lpdwAPIVersion, ref LINEINITIALIZEEXPARAMS lpLineInitializeExParams);
 
    [DllImport("coredll")]
    public static extern int lineOpen(IntPtr m_hLineApp, int dwDeviceID, out IntPtr lphLine, int dwAPIVersion, int dwExtVersion, IntPtr dwCallbackInstance, int dwPrivileges, int dwMediaModes, IntPtr lpCallParams);
 
    [DllImport("coredll")]
    public static extern int lineNegotiateAPIVersion(IntPtr m_hLineApp, int dwDeviceID, int dwAPILowVersion, int dwAPIHighVersion, out int lpdwAPIVersion, out LINEEXTENSIONID lpExtensionId);
 
    [DllImport("cellcore")]
    public static extern int lineGetGeneralInfo(IntPtr hLine, byte[] bytes);
 
    [DllImport("cellcore")]
    public static extern int lineGetGeneralInfo(IntPtr hLine, ref LINEGENERALINFO lineGenerlInfo);
 
    [DllImport("coredll")]
    public static extern int lineClose(IntPtr hLine);
 
    [DllImport("coredll")]
    public static extern int lineShutdown(IntPtr m_hLineApp);
 
    public static string GetIMEI()
    {
      IntPtr hLine;
      int dwNumDev;
      int num1 = 0x20000;
      LINEINITIALIZEEXPARAMS lineInitializeParams = new LINEINITIALIZEEXPARAMS();
      lineInitializeParams.dwTotalSize = (uint)Marshal.SizeOf(lineInitializeParams);
      lineInitializeParams.dwNeededSize = lineInitializeParams.dwTotalSize;
      lineInitializeParams.dwOptions = 2;
      lineInitializeParams.hEvent = IntPtr.Zero;
      lineInitializeParams.hCompletionPort = IntPtr.Zero;
 
      int result = lineInitializeEx(out hLine, IntPtr.Zero,
      IntPtr.Zero, null, out dwNumDev, ref num1, ref lineInitializeParams);
      if (result != 0)
      {
        throw new ApplicationException(string.Format("lineInitializeEx failed!\n\nError Code:{0}", result.ToString()));
      }
 
      int version;
      int dwAPIVersionLow = 0x10004;
      int dwAPIVersionHigh = 0x20000;
      LINEEXTENSIONID lineExtensionID;
      result = lineNegotiateAPIVersion(hLine, 0, dwAPIVersionLow, dwAPIVersionHigh, out version, out lineExtensionID);
      if (result != 0)
      {
        throw new ApplicationException(string.Format("lineNegotiateAPIVersion failed!\n\nError Code: {0}", result.ToString()));
      }
 
      IntPtr hLine2 = IntPtr.Zero;
      result = lineOpen(hLine, 0, out hLine2, version, 0, IntPtr.Zero, 0x00000002, 0x00000004, IntPtr.Zero);
      if (result != 0)
      {
        throw new ApplicationException(string.Format("lineNegotiateAPIVersion failed!\n\nError Code: {0}", result.ToString()));
      }
 
      int structSize = Marshal.SizeOf(new LINEGENERALINFO());
      byte[] bytes = new byte[structSize];
      byte[] tmpBytes = BitConverter.GetBytes(structSize);
 
      for (int index = 0; index < tmpBytes.Length; index++)
      {
        bytes[index] = tmpBytes[index];
      }
 
      result = lineGetGeneralInfo(hLine2, bytes);
 
      // get the needed size
      int neededSize = BitConverter.ToInt32(bytes, 4);
 
      // resize the array
      bytes = new byte[neededSize];
 
      // write out the new allocated size to the byte stream
      tmpBytes = BitConverter.GetBytes(neededSize);
      for (int index = 0; index < tmpBytes.Length; index++)
      {
        bytes[index] = tmpBytes[index];
      }
 
      // fetch the information with properly size buffer
      result = lineGetGeneralInfo(hLine2, bytes);
 
      if (result != 0)
      {
        throw new ApplicationException(Marshal.GetLastWin32Error().ToString());
      }
 
      int size;
      int offset;
 
      //// manufacture
      //size = BitConverter.ToInt32(bytes, 12);
      //offset = BitConverter.ToInt32(bytes, 16);
      //string manufacturer = Encoding.Unicode.GetString(bytes, offset, size);
      //manufacturer = manufacturer.Substring(0, manufacturer.IndexOf('\0'));
 
      //// model
      //size = BitConverter.ToInt32(bytes, 20);
      //offset = BitConverter.ToInt32(bytes, 24);
      //string model = Encoding.Unicode.GetString(bytes, offset, size);
      //model = model.Substring(0, model.IndexOf('\0'));
 
      //// revision
      //size = BitConverter.ToInt32(bytes, 28);
      //offset = BitConverter.ToInt32(bytes, 32);
      //string revision = Encoding.Unicode.GetString(bytes, offset, size);
      //revision = revision.Substring(0, revision.IndexOf('\0'));
 
      // serial number
      size = BitConverter.ToInt32(bytes, 36);
      offset = BitConverter.ToInt32(bytes, 40);
      string serialNumber = Encoding.Unicode.GetString(bytes, offset, size);
      serialNumber = serialNumber.Substring(0, serialNumber.IndexOf('\0'));
 
      //// subscriber id
      //size = BitConverter.ToInt32(bytes, 44);
      //offset = BitConverter.ToInt32(bytes, 48);
      //string subsciberId = Encoding.Unicode.GetString(bytes, offset, size);
      //subsciberId = subsciberId.Substring(0, subsciberId.IndexOf('\0'));
 
 
      //tear down
      lineClose(hLine2);
      lineShutdown(hLine);
 
      return serialNumber;
    }
 
  }
 
  public class LINEGENERALINFO
  {
    public int dwManufacturerOffset;
    public int dwManufacturerSize;
    public int dwModelOffset;
    public int dwModelSize;
    public int dwNeededSize;
    public int dwRevisionOffset;
    public int dwRevisionSize;
    public int dwSerialNumberOffset;
    public int dwSerialNumberSize;
    public int dwSubscriberNumberOffset;
    public int dwSubscriberNumberSize;
    public int dwTotalSize;
    public int dwUsedSize;
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct LINEEXTENSIONID
  {
    public IntPtr dwExtensionID0;
    public IntPtr dwExtensionID1;
    public IntPtr dwExtensionID2;
    public IntPtr dwExtensionID3;
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct LINEINITIALIZEEXPARAMS
  {
    public uint dwTotalSize;
    public uint dwNeededSize;
    public uint dwUsedSize;
    public uint dwOptions;
    public System.IntPtr hEvent;
    public System.IntPtr hCompletionPort;
    public uint dwCompletionKey;
  }
}