sap abap malzeme ana verisindeki ekleri listeleme (list material master attachments)

sap’de mm03 ile malzeme anaverisine girip malzemenin üzerinde gördüğümüz eklerin listesini program ile çekmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. ‘BUS1001006’ malzeme ana verisine ait anahtardır. isterseniz kendi ek mekanizmanızı SWO1 işlem kodundan z’li bir business object oluşturarak yaratabilirsiniz. eğer bu yöntemi uygularsanız ‘BUS1001006’ yerine oluşturduğunuz z’li kodu yazmanız gerekir.

PARAMETERS: p_matnr TYPE mara-matnr.
 
DATA: lv_resimobj   TYPE borident,
   lv_document_id TYPE sofolenti1-doc_id,
   lv_deg_tarihi  LIKE sood-chdat,
   lv_resim_adi  LIKE sood-objdes,
   lv_resim_uzanti LIKE sood-file_ext.
 
DATA: ls_return     TYPE bapiret2,
   ls_listofrelations TYPE bapirellk,
   lt_listofrelations TYPE TABLE OF bapirellk.
 
DATA: BEGIN OF lt_malzresim OCCURS 0,
    matnr   LIKE mara-matnr,
    resimadi TYPE text255,
   END OF lt_malzresim.
 
CLEAR lv_resimobj.
lv_resimobj-objkey = p_matnr.
lv_resimobj-objtype = 'BUS1001006'. "Malzeme ana verisi
 
CALL FUNCTION 'OWN_LOGICAL_SYSTEM_GET'
 IMPORTING
  own_logical_system       = lv_resimobj-logsys
 EXCEPTIONS
  own_logical_system_not_defined = 0.
 
CLEAR: lt_listofrelations[].
 
CALL FUNCTION 'BAPI_REL_GETRELATIONS'
 EXPORTING
  objectid    = lv_resimobj
  relation    = 'ATTA'
 IMPORTING
  return     = ls_return
 TABLES
  listofrelations = lt_listofrelations.
 
*  DELETE lt_listofrelations WHERE relationid IS INITIAL.
 
LOOP AT lt_listofrelations INTO ls_listofrelations.
 MOVE ls_listofrelations-objkey_b TO lv_document_id.
 SELECT SINGLE objdes chdat file_ext
 INTO (lv_resim_adi , lv_deg_tarihi , lv_resim_uzanti)
 FROM sood
 WHERE objtp = lv_document_id+17(3) AND
    objyr = lv_document_id+20(2) AND
    objno = lv_document_id+22(12).
 
 IF sy-subrc EQ 0.
  CLEAR lt_malzresim.
  lt_malzresim-matnr = p_matnr.
 
  CONCATENATE lv_resim_adi '.' lv_resim_uzanti INTO
                   lt_malzresim-resimadi.
  APPEND lt_malzresim.
 ENDIF.
ENDLOOP.